2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3169   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Thanomwan Prasertcha-roensuk 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา  คณะ สำนักงานอธิการบดี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การบริหารการศึกษา     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657050027-9  นาย พรประดิษฐ พันธุกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 (ประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา)   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
665050037-3  น.ส. ธันยาภรณ์ ลาจันทะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050034-9  น.ส. ทรรศนีย์ ผาบจันดา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
657050028-7  นาย รัฐพล ศิริภูมิ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 (ประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา)   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
647050042-2  นาย ปรัชญา สุราสา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
647050032-5  นาย ณัฐพงษ์ เกรียงไกรวงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
637050034-0  นาย กฤตฤณ ปูนอน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  เปลี่ยนจาก รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา=Development of Innovative Leadership Indicators for Secondary School Administrators under the Offices of Secondary Education Service Area 
ชื่อวารสาร วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1686-6916  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มีนาคม 2559 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมด้านความเท่าเทียมทางคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน A PROPOSED POLICY FOR SOCIAL JUSTICE IN EQUALITY OF ACCESSTO QUALITY EDUCATION FOR BASIC EDUCATION STUDENTS IN RURAL AREAS IN THE NORTHEASTERN REGION UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION OF THAILAND 
ชื่อวารสาร วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1686-6916  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มกราคม 2561 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถนายน 2561  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Digital Competencies of School Administrators in Primary Schools: A Qualitative Study 
ชื่อวารสาร NeuroQuantology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร AnKa Publisher 
ISBN/ISSN 1303-5150  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 December 2022 
ปีที่ 16  ฉบับที่ 20 
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 3749-3757  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารจัดการความหลากหลายทางเจเนอเรชันของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 11 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 เมษายน 2567 
ชื่อการประชุม รายงานสืบเนื่องจากการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 47 ประจําปี 2567 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 เมษายน 2567 ถึง 5 เมษายน 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย  
สถานที่จัดประชุม โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ต แอนด์สปา หาดป่าตอง ภูเก็ต  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ O-642 ถึง O-654  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper