2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4108   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Pannee Banchonhattakit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สุขศึกษา  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615110107-0  นาง นิติยา สารคุณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  305/2562 ลว 27 พฤศจิกายน 2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617110011-7  น.ส. เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการใช้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงสูง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม EFFECTS OF HEALTH BEHAVIOR MODIFICATION PROGRAM BY APPLICATION OF SELF EFFICACY THEORY AND THAI TRADITIONAL MEDICINE KNOWLEDGE FOR DIABETES PREVENTION AMONG HIGH RISK GROUP IN DISTRICT HOSPITAL HEALTH PROMOTION BAN NON PEK MUANG MAHASARAKHAM, MAHASARAKHAM PROVINE 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Research and Development Health System Journal สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2559 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการรับรู้ความสามารถตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ EFFECTS OF HEALTH LITERACY AND SELF-EFFICACY DEVELOPING PROGRAM FOR PROMOTING PREGNANCY PREVENTION BEHAVIOR 
ชื่อวารสาร วารสารสุขศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 สิงหาคม 2561 
ปีที่ 42  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Food Fit for Fun Program with Social Media Used on Health Literacy and Obesity Prevention Behaviors among Senior-Primary School Students, in Nakhon Ratchasima Province Thailand 
ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications 
ISBN/ISSN ISSN-0976-5506 (Electronic), ISSN-0976-0245(Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 May 2020 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1358-1364  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Health Promotion Program with Application of Medicine on Buddhism to Selfcare for Decreasing Serum Lipid Level among Dyslipidemia Patients 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม 8th International conference on Public Health Among Greater Mekhong Sub-Reginal Countries 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2559 ถึง 6 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Public Health National Institute of Public Health,Cambodia  
สถานที่จัดประชุม Sokha hotel  จังหวัด/รัฐ Phnom Penh  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 182  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract