2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 29926   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ลัดดาวัลย์ อินทรกำแหง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. laddawan Indharagumhaeng 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667220002-0  นาย เฉลิมวงศ์ ธรรมพิชิตศึก  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 78/2567 ลว.29 เมย 2567  
665220002-6  นาย พุฒิพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 108/2567 ลว.2 พค. 2567  
657220032-0  Mr. ZHENYU LIU  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ 108/2566 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566  
657220026-5  Mr. PEI LI  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ 111/2566 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667220039-7  Mrs. WENZHEN TIAN  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะที่ 61/2567 ลว.29 เมย 2567  
667220005-4  นาย รัตนะ ตาแปง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 77/2567 ลว.29 เมย 2567  
657220007-9  นาย บุญทัน โพธิ์สิงห์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำาสั่งคณะที่ 97/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  
655220016-4  นาย อดิสรณ์ อันสงคราม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำาสั่งคณะที่ 104/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  
647220013-3  นาย ก้องพิพัฒน์ กองคำ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาบริหารจัดการวัฒนธรรม)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 139 /2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
647220013-3  นาย ก้องพิพัฒน์ กองคำ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาบริหารจัดการวัฒนธรรม)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 139 /2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการวงหมอลำคณะประถมบันเทิงศิลป์  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2567 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 14 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 พฤษภาคม 2567 ถึง 3 พฤษภาคม 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
สถานที่จัดประชุม อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 23-39  Proceeding Paper Editors/edition/publisher อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม บรรณาธิการ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล รางวัลชนะเลิศ บทความดีเด่น "กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์