2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 42043   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ธนพงศ์ อินทระ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Thanapong Intharah 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สถิติ  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Computer Vision, Machine Learning, Artificial Intelligence     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645020061-2  น.ส. ยุภาภรณ์ วันนา  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 133/2565 ลว 9 มีนาคม 2565  
635020055-6  น.ส. ณัฐสุดา เพ็ญพงษ์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 311/2564 ลว 1 มิ.ย. 64  
625020039-3  นาย ชาคริต คำมะสอน  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 476/2563 ลว 31 กรกฎาคม 2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627020011-9  น.ส. ณหทัย เทพเกษตรกุล  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 59/2565 ลว 31มกราคม 2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ