2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 6644   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Pipop Suttiprapaporn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วินิจฉัยโรคช่องปาก  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625130006-5  น.ส. ณัฐวรรณ จิตนุพงศ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 264/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2563  
625130006-5  น.ส. ณัฐวรรณ จิตนุพงศ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 264/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2563  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวัดความหนาของกระดูกและเหงือกด้านบัคคัลบริเวณฟันหน้าบนโดยใช้ โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤษภาคม 2561 ถึง 5 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 454-465  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper