2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2724   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Paweena Pongdontri 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617020045-1  นาย คมศิลป์ พลแดง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 157/2562 ลว 8 มี.ค. 2562  
637020012-8  นาย พายุ พันธ์สารคาม  คณะวิทยาศาสตร์  กองคลัง  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 518/2563 ลว 10 สิงหาคม 2563  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาของคอร์ปัสลูเทียมแพะ โดยการวิเคราะห์โปรตีน ดีเอ็นเอ และ proliferating cell nuclear antigen (PCNA) 
ชื่อวารสาร Khon Kaen Agriculture Journal (แก่นเกษตร) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 January 2013 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปลี่ยนแปลงของเมล็ดข้าวที่มีความทนแล้งต่างระดับ เมื่อเตรียมความพร้อมก่อนการงอกด้วยน้ำและน้ำส้มควันไม้ด้วยวิธีไพรมิง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤษภาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 "วิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 114  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract