2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2992   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สมหมาย ปรีเปรม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. Sommai Priprem 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ สำนักงานอธิการบดี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำหนดแผนในการทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์เครื่องกังหันก๊าซเพื่อให้ได้ผลประหยัดสูงที่สุด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2553 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2553 ถึง 22 มีนาคม 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
สถานที่จัดประชุม สุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 24  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 155  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้ากังหันก๊าซเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2554 
ชื่อการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2554 ถึง 21 ตุลาคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท  จังหวัด/รัฐ จังหวัดกระบี่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 258  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper