2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 21591   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Sutasinee Neramittagapong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Catalysis, Advance Material, Pollution Prevention, Alternative and Renewable Energy     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645040004-2  นาย ณัฐพงษ์ เลิศนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 534/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
637040039-6  นาย ภาคภูมิ อธิกพันธุ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 881/2563 ลว.29 ธันวาคม 2563  
635040011-4  นาย นครินทร์ ดวงเเก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 879/2563 ลว.29 ธันวาคม 2563  
655040050-6  นาย พงศ์พณิช กองเกิด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 488/2565 ลว.27 มิถุนายน 2565  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง Optimization of Dimethyl Ether Synthesis from Methanol over Co Supported on Diatomite Catalyst by Response Surface Method (RSA).  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 17  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2560 
ปีที่ 2560  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Potential of Vegetable Oils for Producing Green Diesel Via Hydrocracking Process 
ชื่อวารสาร Thai Environmental Engineering Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
ISBN/ISSN 1686-2961  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 April 2021 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน May-August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 1-11  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Optimization of Bio-Hydrogenated Gasoline Production from Rice Bran Oil via Catalytic Hydrocracking over Pd/Al2O3 Catalyst 
ชื่อวารสาร Journal of the Japan Institute of Energy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Japan Institute of Energy 
ISBN/ISSN 0916-8753  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 May 2021 
ปีที่ 100  ฉบับที่
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 152-161  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Utilization of black-liquor by hydrothermal liquefaction 
ชื่อวารสาร Materials Today: Proceedings 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Ltd. 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 November 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของปริมาณโลหะโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ ต่อการส ังเคราะห์ไดเมทิล อีเทอร์จากเมทานอล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 26th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Science Conference (TIChE2016)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 ตุลาคม 2559 ถึง 28 ตุลาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหสวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม Tha iland Science Park Conven tion Center,  จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 26 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 217  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Catalytic Performance of Acid Catalysts for Sorbitol Dehydration to Isosorbide 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม The 9th Joint Conference on Renewable Energy and Nanotechnology (JCREN 2020) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 ตุลาคม 2563 ถึง 29 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม “ONLINE” conference via the Zoom meeting  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 64  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract