2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 21591   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Sutasinee Neramittagapong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Catalysis, Advance Material, Pollution Prevention, Alternative and Renewable Energy     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645040004-2  นาย ณัฐพงษ์ เลิศนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ     
635040011-4  นาย นครินทร์ ดวงเเก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 879/2563 ลว.29 ธันวาคม 2563  
635040071-6  น.ส. อริสรา สายพิณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 880/2563 ลว.29 ธันวาคม 2563  
637040039-6  นาย ภาคภูมิ อธิกพันธุ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 881/2563 ลว.29 ธันวาคม 2563  
587040013-9  นาย ศิรวิชญ์ แสงนาค  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 829/2558 ลว. 16 กันยายน 2558  
617040024-7  น.ส. เมตตา บัวพันธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 771/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง Optimization of Dimethyl Ether Synthesis from Methanol over Co Supported on Diatomite Catalyst by Response Surface Method (RSA).  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 17  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2560 
ปีที่ 2560  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของปริมาณโลหะโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ ต่อการส ังเคราะห์ไดเมทิล อีเทอร์จากเมทานอล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 26th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Science Conference (TIChE2016)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 ตุลาคม 2559 ถึง 28 ตุลาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหสวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม Tha iland Science Park Conven tion Center,  จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 26 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 217  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract