2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3031   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ. สถิรพร พรนิมิตร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) - Sathiraporn Pornnimitra 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Energy     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Impedance Spectroscopic Inspection toward Sensitivity Enhancement of Ag-doped WO3 Nanofiber-based Carbon Monoxide Gas Sensor 
ชื่อวารสาร Material Science Forum 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Ltd. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 June 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Impedance Spectroscopic Inspection toward Sensitivity Enhancement of Ag-doped WO3 Nanofiber-based Carbon Monoxide Gas Sensor 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม International Conference on Material and Manufacturing Technology (ICMMT 2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 ถึง 16 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม American Society for Research (ASR) 
สถานที่จัดประชุม Chiang Mai University (UNISERV CMU)  จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 30  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Excellent Oral Presentation   หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล American Society for Reserch (ASR)