2012 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title การออกแบบแผนผังศูนย์ขนถ่ายกระจายสินค้า เพื่อรองรับสินค้านำเข้าผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) 
Date of Distribution 18 October 2012 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555 (IE Network Conference 2012) 
     Organiser สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
     Conference Place โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ 
     Province/State เพชรบุรี 
     Conference Date 17 October 2012 
     To 19 October 2012 
Proceeding Paper
     Volume 12 
     Issue 2555 
     Page 372 
     Editors/edition/publisher  
     Abstract สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) มีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ ระหว่างไทย กับ จีนตอนใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้าและการขนส่ง ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบแผนผังของศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) สำหรับการรองรับสินค้าหลัก 9 กลุ่มที่มีการนำเข้าจากประเทศจีน ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเลคทรอนิคส์ รองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ และ เครื่องอุปโภคบริโภค โดยใช้เทคนิคการวางแผนผังอย่างเป็นระบบ (SLP : Systematic Layout Planning Pattern) ด้วยอัลกอลิทึมการจัดวางแผนผังแบบ CORELAP (Computerized Relationship Layout Planning) ซึ่งแผนผังที่ทำการออกแบบนั้นสามารถรองรับปริมาณสินค้านำเข้าที่มีการพยากรณ์ไปจนถึงปี พ.ศ.2565 คิดเป็นมูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท และรองรับกิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายสินค้า การตรวจสอบ การคัดแยก การบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ และการส่งต่อสินค้า ทั้งยังช่วยลดการขนส่งย้อนกลับของสินค้านำเข้า เนื่องจากศูนย์ฯสามารถรวบรวมและกระจายสินค้าให้กับตลาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไม่ต้องขนส่งจากตลาดกลางในกรุงเทพมหานคร คำหลัก :ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้า, การวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ, CORELAP  
Author
535040015-6 Mr. NATTAPHON PORNROMPO [Main Author]
Engineering Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Abstract 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0