2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การแปลงข้อความภาษาบาลีอักษรไทยเป็นสัทอักษร 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มกราคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอการแปลงภาษาบาลีอักษรไทยเป็นสัทอักษร โดยใช้พจนานุกรม (Dictionary) ร่วมกับกฎบาลีไวยากรณ์ (Pali Grammar) และกฎภาษาศาสตร์ (Linguistic) และได้ใช้วิธีการตัดคำแบบเลือกคำที่ยาวที่สุด (Longest Matching algorithm) เพื่อใช้ในการค้นหาความหมายของคำศัพท์ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้สร้างพจนานุกรมภาษาบาลี-ไทย ประกอบด้วยคำศัพท์บาลี 14,323 คำ โดยอ้างอิงคำศัพท์บาลีจากหนังสือพจนานุกรมภาษาบาลี-ไทยของพระมหาไพโรจน์ พจนานุกรมที่สร้างขึ้นประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาบาลีอักษรไทย ความหมาย ประเภทของคำศัพท์ คำในรูปภาษาไทย คำในรูปอักษรโรมันและคำในรูปสัทอักษร โดยจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล และในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอกฎในการแปลงภาษาบาลีเป็นสัทอักษรเพื่อใช้ในการแปลงคำที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม เพื่อทดสอบความถูกต้องของระบบ ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบระบบที่พัฒนาโดยการแปลงเอกสารที่เขียนด้วยภาษาบาลีอักษรไทย ซึ่งประกอบด้วย บทสวดมนต์ 99 บท พุทธศาสนสุภาษิต 181 สุภาษิต และวินย. มหาวิภงฺโค 1 จากพระวินัยปิฎก เล่มที่ 1 ของพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ ผลการทดสอบความถูกต้องของการแปลงคิดเป็นร้อยละ 98.75  
     คำสำคัญ ภาษาบาลี, สัทอักษร, การตัดคำแบบเลือกคำที่ยาวที่สุด, การแปลงข้อความ 
ผู้เขียน
545020191-9 นาย วินัย มาลีลัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0