2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Role of Teacher’s Questioning in Mathematical Problem Solving Classroom 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 59th International Council of Education for Teaching World Assembly (ICET 2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Council of Education for Teaching (ICET) 
     สถานที่จัดประชุม Naruto University of Education, Naruto, Tokushima, Japan 
     จังหวัด/รัฐ Naruto, Tokushima, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2558 
     ถึง 22 มิถุนายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 384-391 
     Editors/edition/publisher Yumiko Ono 
     บทคัดย่อ The improvement of teaching is a critical issue in current educational reforms within Thailand. Thailand has adopted Japanese Lesson Study and Open Approach into Thai mathematics classroom as a teacher professional development system since 2002 (Inprasitha, 2011). Questioning is a powerful instructional strategy and open-ended questions help students construct their own meaning for the mathematics they are studying (Literacy and Numeracy Secretariat, 2011). The aim of this research is to examine the role of teacher’s questioning into mathematical problem solving classroom. Thus, it is suitable for using Open Approach as a teaching method. The results revealed that the role of teacher’s questioning into mathematical problem solving classroom were as following in four steps of the Open Approach. 
ผู้เขียน
565050266-8 น.ส. ขวัญเมือง ชาติชำนิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0