2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ IMPACT OF TOURISM PATTERNS AND EMOTIONAL APPEAL IN ADVERTISING COUNTRY PERSONALITY: A FRANCE CASE  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2016 International Conference on Business and Information 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Business Academics Consortium Japan Society for Production Management  
     สถานที่จัดประชุม Nagoya Institute of Technology 
     จังหวัด/รัฐ Nagoya 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 5 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่) 1729-9322 
     หน้าที่พิมพ์ 417-425 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Country personality consists of three dimensions: dependable, charming, and unattractive. To make a difference or uniqueness for a particular country, it is important to look for the right country personality. In so doing, this research focuses on three patterns of tourism: natural based tourist attraction, cultural based tourist attraction, and special interest tourist attraction. It also examines whether or not three types of emotional appeals used in advertising travel programs: joy, love, and excitement can create country personality and how that can happen. By collecting data from 90 travel programs in France tourism, this research found that these three patterns of tourist attractions are related to the three country personality dimensions of France. However, only two dimensions of emotional appeals: joy and love are relevant to the country personality of France. These findings can serve as guidelines for agencies relevant to tourism in France in creating or improving the country personality to gain a competitive edge in tourism industry. 
ผู้เขียน
585210089-6 น.ส. วิรัลพัชร มงคลอำนวย [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2