2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Electrical distribution system reconfiguration for power loss reduction by Salp Swarm algorithm 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Smart Grid and Clean Energy 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Engineering and Technology Publishing 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ Vol.8 No.2 
     เดือน April 2019
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Network reconfiguration, Power loss reduction, Heuristic algorithm, Salp swarm algorithm 
ผู้เขียน
595040121-3 นาย ดรันภพ ยอดเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
595040123-9 นาย อรุณ อ่อนลำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0