2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040123-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรุณ อ่อนลำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ARUN ONLAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การลดความสูญเสียและเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีการจัดเรียงสายป้อนใหม่ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) LOSS REDUCTION AND RELIABILITY IMPROVEMENT OF ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM BY FEEDER RECONFIGURATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 กันยายน 2560 คำสั่งคณะที่ 760/2560 ลว. 23 สิงหาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 15 กันยายน 2560 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 1034/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
F แจ้งผลสอบ 3 ธันวาคม 2561 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 มกราคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ คำสั่งคณะฯที่ 576/2561 ลว. 20มิถุนายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะฯที่ 576/2561 ลว. 20มิถุนายน 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Power loss reduction and reliability improvement of large-scale electrical distribution system by network reconfiguration 
ชื่อวารสาร International Journal of Smart Grid and Clean Energy (IJSGCE)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Smart Grid and Clean Energy 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 May 2018 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Electrical distribution system reconfiguration for power loss reduction by Salp Swarm algorithm 
ชื่อวารสาร International Journal of Smart Grid and Clean Energy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Engineering and Technology Publishing 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 September 2018 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ Vol.8 No.2 
เดือน April 2019  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Network reconfiguration and capacitor placement for power loss reduction using a combination of Salp Swarm Algorithm and Genetic Algorithm 
ชื่อวารสาร International Journal of Engineering Research and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Research Publication House 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 October 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ Volume 11 Number 9 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดเรียงสายป้อนใหม่ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียและเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบโดยวิธีสับเปลี่ยนแบบกบกระโดดที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กันยายน 2561 ถึง 25 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กทม.  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 130-136  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper