2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Network reconfiguration and capacitor placement for power loss reduction using a combination of Salp Swarm Algorithm and Genetic Algorithm 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Engineering Research and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Research Publication House 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ Volume 11 Number 9 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Electrical distribution system, Electrical power loss reduction, Electrical system reconfiguration, Capacitor placement, Optimization methods, 
ผู้เขียน
595040121-3 นาย ดรันภพ ยอดเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
595040123-9 นาย อรุณ อ่อนลำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0