2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040121-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ดรันภพ ยอดเพชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DARANPOB YODPHET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การลดต้นทุนจากกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธีจัดรูปแบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยพิจารณาตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A cost reduction of energy loss in electrical distribution system by system reconfiguration and capacitor placement 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 กันยายน 2560 คำสั่งคณะที่ 762/2560 ลว. 23 สิงหาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 15 กันยายน 2560 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 1033/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
F แจ้งผลสอบ 5 ธันวาคม 2561 ผ่าน Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 ธันวาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ คำสั่งคณะที่ 575/2561 ลว. 20 มิถุนายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะที่ 575/2561 ลว. 20 มิถุนายน 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Electrical distribution system reconfiguration for power loss reduction by Salp Swarm algorithm 
ชื่อวารสาร International Journal of Smart Grid and Clean Energy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Engineering and Technology Publishing 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 September 2018 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ Vol.8 No.2 
เดือน April 2019  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Network reconfiguration and capacitor placement for power loss reduction using a combination of Salp Swarm Algorithm and Genetic Algorithm 
ชื่อวารสาร International Journal of Engineering Research and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Research Publication House 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 October 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ Volume 11 Number 9 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดเรียงรูปแบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียด้วยวิธีจำลองการล่าเหยื่อของวาฬ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ และนวัตกรรม กฟภ. ปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กันยายน 2561 ถึง 26 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 75-80  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper