2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of purple corn cob extract powder and black rice branoil on quality and shelf life of fresh beef 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Songklanakarin Journal of Science and Technology 
     ISBN/ISSN 2408-1779 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This study aimed to assess the ability of purple corn cob extract powder (CEP) and black rice bran oil (RBO) on extending shelf-life of fresh beef during cool storage. The beef samples were treated with different concentrations of CEP (2% and 3% (w/w)) and RBO (0.2% and 0.4% (v/w)) and their combinations (CEP 1% + RBO 0.2% and CEP 2% + RBO 0.4%), and compared to an untreated and positive treatment (0.02% butylated hydroxytoluene (w/w)). The results showed that microbial count, and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) values increased in all samples during storage up to 9 days, whereas, antioxidant activities were unstable. However, the beef with 2% and 3% of CEP and CEP 2% + RBO 0.2% were the most effective application to improve shelf-life up to 5 days, with the acceptable level of microbial count and TBARS value. 
     คำสำคัญ purple corn extract, beef, safety, shelf life, black rice bran oil 
ผู้เขียน
585160014-4 Ms. NOVA SOLINA PURBA [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0