2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The study of activities curriculum to enhance creative innovation abilities integrated local wisdom of secondary students’ in Nongbua Lampoo Province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 2nd International Annual Meeting on STEM Education (I AM STEM 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ASEAN RESEARCH NETWORK FOR STEM EDUCATION (ARN-STEM)  
     สถานที่จัดประชุม Thai Nguyen University of Education 
     จังหวัด/รัฐ Thai Nguyen City, Thai Nguyen, Viet Nam 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 กันยายน 2562 
     ถึง 28 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 1667 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 45 
     Editors/edition/publisher Journal of Physics: Conference Series (JPCS)  
     บทคัดย่อ Abstract: The objective of the research report was to study the current situation, problem, and guidelines for developing the creative thinking activity program for enhancing the Secondary School Students’ competency in constructing innovation with local wisdom, Nongbua Lampoo Province. This research was Qualitative Research. The key informants were the students, teachers, school administrators, school board, and local philosopher, a total of 15 persons. They were selected by Purposive Sampling from the best practice schools in enhancing creativity at the provincial level. The research instrument was an in-depth interview. The qualitative data were collected by Focus Group Discussion. Data were analyzed by content analysis in order to obtain the inductive conclusion. The research findings found that: 1) the activity program for enhancing creativity being integrated with local wisdom of school, was not practiced. The school implemented based on emergent policy during being evaluated and followed up from the outside work unit only. There was a lack of motive in enhancement and development. There was no continuity. It would be found in the subject like Working, Occupation, and Technology learning substance with the emphasis on vocational training as a major occupation of community. For evaluation in classroom level, there was a lack of instrument for measuring one's creativity. There was a limitation in enhancing the students' innovation construction owing to supportive factors. In addition, the resource in the laboratory for producing the innovation was not sufficient. Consequently, the students' creativity couldn't be continuous in producing innovation with full potentiality. 2) The guidelines for program development of activity program development, the program for enhancing the specific creative thinking skill, should be developed. The issues of local wisdom should be included so that it would be selected freely in school by the students. The activities should be provided for developing one's creative thinking process. The practices by using the activity should be provided. Sufficient duration should be offered. Finally, the students' skill, as well as the process in developing the workpiece for integrating with local wisdom, would be occurred.  
ผู้เขียน
587050016-7 นาย อำนาจ โสภากุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0