2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 587050016-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อำนาจ โสภากุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AMNART SOPAKOOL
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) ACTIVITIES CURRICULUM DEVELOPMENT TO ENHANCE CREATIVE INNOVATION ABILITIES INTEGRATED LOCAL WISDOM OF SECONDARY STUDENTS’ NONGBUALUMPHU PROVINCE 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน / ครบระยะเวลา กศ. 6 ปี ในปลาย 63 วันสุดท้ายของการสอบ 26 เม.ย.64 วันสุดท้ายส่งเล่มวพ. 12 พค.64 พร้อมใบตอบรับบทความ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 สิงหาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 556/2560 ลว. 17 ส.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 สิงหาคม 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ต้น2560
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 1 มิถุนายน 2561 S = ตามปศ.บว.มข.ฉ. 67/2561 ลว.1มิย.2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.783/2561 ลว. 24 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 11 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 24%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มกราคม 2564
F แจ้งผลสอบ 15 มกราคม 2564 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 5 เมษายน 2564 เตรียมเสนอจบ 30 เม.ย.64
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 เมษายน 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร คำสั่ง ศศ.บศ.084/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562 เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 360/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The study of activities curriculum to enhance creative innovation abilities integrated local wisdom of secondary students’ in Nongbua Lampoo Province 
ชื่อวารสาร Journal of Physics: Conference series (JPCS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ISI Web of Science. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 August 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 1667 
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 012046-1 - 012046-9  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The study of activities curriculum to enhance creative innovation abilities integrated local wisdom of secondary students’ in Nongbua Lampoo Province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กันยายน 2562 
ชื่อการประชุม the 2nd International Annual Meeting on STEM Education (I AM STEM 2019) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 กันยายน 2562 ถึง 28 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ASEAN RESEARCH NETWORK FOR STEM EDUCATION (ARN-STEM)  
สถานที่จัดประชุม Thai Nguyen University of Education  จังหวัด/รัฐ Thai Nguyen City, Thai Nguyen, Viet Nam 
Proceeding Paper Volume 1667  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 45  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Journal of Physics: Conference Series (JPCS)  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper