2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การประเมินความโปร่งใสเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครในประเทศไทย 
Date of Acceptance 27 September 2019 
Journal
     Title of Journal วารสารสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
     Standard TCI 
     Institute of Journal สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 
     ISBN/ISSN  
     Volume ุ6 
     Issue
     Month กรกฎาคม – ธันวาคม
     Year of Publication 2019 
     Page  
     Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความโปร่งใสของเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครในประเทศไทย จำนวน 30 แห่ง โดยใช้วิธีการสำรวจและประเมินระดับความโปร่งใสตามแบบประเมินความโปร่งใสที่ได้พัฒนาขึ้น และได้ทำการจัดอันดับความโปร่งใสของเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนคร ตามคะแนนที่ได้จากการประเมิน ผลการศึกษาพบว่าเว็บไซต์เทศบาลนครทั้ง 30 แห่ง ส่วนใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามเกณฑ์แบบประเมินความโปร่งใส ข้อมูลข่าวสารที่มีการเปิดเผยและเป็นปัจจุบันมากที่สุดคือเรื่องการจัดการพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ 86 ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือเรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของคะแนนเต็ม เทศบาลนครที่มีคะแนนการประเมินความโปร่งใสสูงที่สุด คือ เทศบาลนครนครราชสีมา มีคะแนนร้อยละ 87.5 ของคะแนนเต็ม เทศบาลนครที่มีคะแนนการประเมินน้อยที่สุด คือ เทศบาลนครนครปฐม มีคะแนนร้อยละ 17.5 และพบว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครมีจำนวนทั้งสิ้น 22 แห่ง ยังมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอยู่น้อย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคะแนนการประเมินสูงที่สุดคือ เทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลนครสงขลา มีคะแนนร้อยละ 82.4 และเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครนครราชสีมา มีคะแนนการประเมินน้อยที่สุด คือ 0 คะแนน ผู้ศึกษามีข้อเสนอว่าเทศบาลนครควรให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยการจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีการถ่ายถอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลให้มีความพร้อมและสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก โดยควรพัฒนา Application ที่สามารถเข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและแพร่หลายมากในปัจจุบัน  
     Keyword ข้อมูลข่าวสาร, การเปิดเผยข้อมูล, เทศบาลนคร, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
Author
615280044-9 Mr. JURIN MANKONG [Main Author]
College of Local Administration Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis false 
Attach file
Citation 0