2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินความโปร่งใสเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ ุ6 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความโปร่งใสของเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครในประเทศไทย จำนวน 30 แห่ง โดยใช้วิธีการสำรวจและประเมินระดับความโปร่งใสตามแบบประเมินความโปร่งใสที่ได้พัฒนาขึ้น และได้ทำการจัดอันดับความโปร่งใสของเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนคร ตามคะแนนที่ได้จากการประเมิน ผลการศึกษาพบว่าเว็บไซต์เทศบาลนครทั้ง 30 แห่ง ส่วนใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามเกณฑ์แบบประเมินความโปร่งใส ข้อมูลข่าวสารที่มีการเปิดเผยและเป็นปัจจุบันมากที่สุดคือเรื่องการจัดการพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ 86 ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือเรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของคะแนนเต็ม เทศบาลนครที่มีคะแนนการประเมินความโปร่งใสสูงที่สุด คือ เทศบาลนครนครราชสีมา มีคะแนนร้อยละ 87.5 ของคะแนนเต็ม เทศบาลนครที่มีคะแนนการประเมินน้อยที่สุด คือ เทศบาลนครนครปฐม มีคะแนนร้อยละ 17.5 และพบว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครมีจำนวนทั้งสิ้น 22 แห่ง ยังมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอยู่น้อย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคะแนนการประเมินสูงที่สุดคือ เทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลนครสงขลา มีคะแนนร้อยละ 82.4 และเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครนครราชสีมา มีคะแนนการประเมินน้อยที่สุด คือ 0 คะแนน ผู้ศึกษามีข้อเสนอว่าเทศบาลนครควรให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยการจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีการถ่ายถอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลให้มีความพร้อมและสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก โดยควรพัฒนา Application ที่สามารถเข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและแพร่หลายมากในปัจจุบัน  
     คำสำคัญ ข้อมูลข่าวสาร, การเปิดเผยข้อมูล, เทศบาลนคร, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้เขียน
615280044-9 นาย จุรินทร์ มั่นคง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0