2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Methylene Blue Removal From Aqueous Solution by Manganese Octahedral Molecular Sieve (K-OMS2) Coated on Activated Alumina Ball  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Research Journal (Graduate Studies) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Graduate School, Khon Kaen University. 
     ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636 
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน January to March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Manganese octahedral molecular sieve (K-OMS2) coated on activated alumina ball (Al2O3) can improve the surface with polyvinyl alcohol (PVA) binder for removal of methylene blue (MB). K-OMS2 powder was synthesized by the hydrothermal method followed by coating onto the activated alumina ball (K-OMS2/Al2O3-PVA). The K-OMS2 / Al2O3-PVA was characterized by X-ray diffraction (XRD), Scanning electron microscopy (SEM), Point of zero charges (pHpzc), and Nitrogen adsorption-desorption. The results showed that K-OMS2 had a cryptomelane crystalline structure with fracturing of the K-OMS2 particle on K-OMS2/Al2O3-PVA and pHpzc ≈ 8. The specific surface area was 212.65 m2/g, 0.45 cm3/g of the pore volume, while pore size was 4.19 nm. The kinetics study of MB removal showed the reaction rate increased as temperature increased in the range of the temperature investigated (303 – 333 K), which expressed the pseudo-second-order kinetic model. For the thermodynamic study, the reaction involves spontaneous reactions (-ΔG°), in an endothermic nature (+ΔH°), and with increased randomness (+ΔS°). 
     คำสำคัญ K-OMS2, Methylene blue, PVA 
ผู้เขียน
615040020-1 น.ส. พงษ์นภา ปุ้มแพง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
615040019-6 น.ส. ธิติสุดา จาริชานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
607040037-7 นาย จักรภพ พันธศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577040021-9 น.ส. ภัคชัญญา แพงคำแหง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0