2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040020-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พงษ์นภา ปุ้มแพง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PONGNAPA POOMPANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 135/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การบำบัดสารหนูที่ปนเปื้อนในน้ำด้วยแมงกานีสออกไซด์และโครงข่ายเหล็ก-สารอินทรีย์ที่เคลือบบนวัสดุรองรับที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยพอลิเมอร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) REMOVAL OF ARSENIC CONTAMINATED IN WATER USING MANGANESE OXIDE AND IRON-BASED METAL-ORGANIC FRAMEWORK COAT ON POLYMER BINDER SUPPORT MATERIAL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 200/2562
D อนุมัติเค้าโครง 17 เมษายน 2562 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 336/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ 26 พฤษภาคม 2563 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 14 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย คำสั่งคณะฯ ที่ 851/2561 ลว. 17 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Methylene Blue Removal From Aqueous Solution by Manganese Octahedral Molecular Sieve (K-OMS2) Coated on Activated Alumina Ball  
ชื่อวารสาร KKU Research Journal (Graduate Studies) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Graduate School, Khon Kaen University. 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 April 2020 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน January to March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้ลิกนินที่ได้จากน้ำเสียของโรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษเพื่อใช้เป็นสารดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟสีแดง 120  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มิถุนายน 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ