2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้ลิกนินที่ได้จากน้ำเสียของโรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษเพื่อใช้เป็นสารดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟสีแดง 120  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636 
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ลิกนินที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียของโรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ (LPW) ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารดูดซับในการกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟสีแดง 120 (RR-120) โดยลิกนินที่แยกได้นำไปวิเคราะห์คุณลักษณะด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดต่อกับชุดวัดรังสีเอกซ์ชนิดกระเจิงพลังงาน (SEM-EDS) และศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) พบว่า LPW มีลักษณะรูปร่างไม่แน่นอน และพบธาตุเหล็ก (Fe) บน LPW ผลการศึกษาการดูดซับ RR-120 พบว่ามีร้อยละการกำจัดประมาณ 40 ที่อุณหภูมิ 303 เคลวิน และความสามารถในการกำจัดเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น มีอัตราการดูดซับเป็นปฏิกิริยาอันดับสองเทียม (Pseudo 2nd order) สำหรับการศึกษาด้านอุณหพลศาสตร์พบว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน (+∆H0) และเป็นเป็นกิริยาที่สามารถเกิดเองได้ (-∆G0) และพฤติกรรมการดูดซับเป็นแบบแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม (Langmuir isotherm) ซึ่งเป็นกระบวนการดูดซับแบบกายภาพ (Physisorption) แบบชั้นเดียว (Monolayer) และมีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงสุด เท่ากับ 9.19 มิลลิกรัมต่อกรัม  
     คำสำคัญ สีย้อมรีแอกทีฟ 120 ลิกนิน โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ 
ผู้เขียน
615040019-6 น.ส. ธิติสุดา จาริชานนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
615040020-1 น.ส. พงษ์นภา ปุ้มแพง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
577040021-9 น.ส. ภัคชัญญา แพงคำแหง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0