2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577040021-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัคชัญญา แพงคำแหง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BHUCKCHANYA PANGKUMHANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 41/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การประยุกต์ใช้เหล็กไตรเมสิกในกระบวรการตกตะกอนลิกนิน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Application of Iron(III) Trimesic in Congulation/Flocculation of Lignin 
รายละเอียด ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ.ป.เอก ตามประกาศ บว. 41/2558 ลว. 20 เมษายน 2558 ยกเลิก ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธ์ (ปรึกษาร่วม) ตามคำสั้ง 773/2562 ลว. 13 ก.ย. 62 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 ธันวาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 1074/2559 ลว. 15 พฤศจิกายน 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 1076/2559 ลว. 15 พฤศจิกายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 ธันวาคม 2559 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 23 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 223/2562 ลว. 22 มีนาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 3 พฤษภาคม 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D บว.29ข้อ9 (1รายการ)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย คำสั่งคณะที่ 445/2558 ลว. 28 พฤษภาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59242103
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Applicability of Iron (III) Trimesic (Fe-BTC) to Enhance Lignin Separation from Pulp and Paper Wastewater 
ชื่อวารสาร Sains Malaysiana 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
ISBN/ISSN 0126-6039  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 August 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Optimization of Lignin Removal from Synthesized Wastewater by Iron (III) Trimesate 
ชื่อวารสาร Environment and Natural Resources Journal  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 January 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Methylene Blue Removal From Aqueous Solution by Manganese Octahedral Molecular Sieve (K-OMS2) Coated on Activated Alumina Ball  
ชื่อวารสาร KKU Research Journal (Graduate Studies) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Graduate School, Khon Kaen University. 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 April 2020 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน January to March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้ลิกนินที่ได้จากน้ำเสียของโรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษเพื่อใช้เป็นสารดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟสีแดง 120  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มิถุนายน 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Lignin and colour removal optimization from Lignin synthesized wastewater by Iron (III) trimesate (Fe-BTC) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มกราคม 2562 
ชื่อการประชุม 2019 4th International Conference on Composite Materials and Material Engineering 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มกราคม 2562 ถึง 21 มกราคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม South Asia Institute of Science and Engineering (SAISE) and Tokyo University of Science, Japan 
สถานที่จัดประชุม Morito Memorial Hall, Tokyo University of Science, Kagurazaka campus  จังหวัด/รัฐ Tokyo 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper