2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ AN ANALYZING OF STUDENT TEACHERS CLASSROOM OBSERVATION 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Advanced Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Science and Engineering Research Support Society  
     ISBN/ISSN 2005-4238  
     ปีที่ 29 
     ฉบับที่ 11 
     เดือน JUNE
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 599-603 
     บทคัดย่อ This research aimed to analyze student teachers classroom observation. The target group consisted of 6 student teachers consisting of 3 student teachers in Mathematics Education and 3 student teachers in Science Education, during 2019. By using qualitative research methods under the teaching practice context in schools; using Lesson Study and Open Approach. The tools used for data collection were the lesson plan, voice recorder, and video cameras. The data analysis is a content analysis was under the framework of the classroom observation guidelines [1] in the context of the classroom using Lesson Study by analyzing from the document, planning the lesson video, discussing the video. Including a semi-structured interview about class observation. The resultsof the research were as follows: 1) The student teachers have collected data on evidence of students’ ideas, including events that occurred in the class by handwritten notes only.There are still issues that are missing and do not cover all the students’ ideas that occur in the classroom, but the reflection period has exchanged noticeable things with the Lesson Study team. Student teachers can give reasoning and methods for managing students’ idea of teachers from recorded class data to reflect together, and 3) student teachers can give reasons to sort the discussion of students' idea by analyzing interpret and be able to students' idea with the goal of the lesson based on the evidence or empirical concepts of students that are confirmed. 
     คำสำคัญ Lesson Study, Open Approach, Classroom Observation 
ผู้เขียน
615050020-5 นาย ยุทธพงศ์ ชนะพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0