2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050020-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยุทธพงศ์ ชนะพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YUTTHAPONG CHANAPUNTH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 35/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาทักษะการสังเกตชั้นเรียนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยใช้ LessonNote 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF PRE-SERVICE TEACHERS CLASSROOM OBSERVATION SKILLS BY USING LESSONNOTE 
รายละเอียด คณิตศาสตร์ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 ตุลาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 670/2562 ลว. 9 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤศจิกายน 2562 Turnitin 17% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 62
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ศศ.บศ.288/2562 ลว.24 พ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-