2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615050020-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยุทธพงศ์ ชนะพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YUTTHAPONG CHANAPUNTH
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 35/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาการสังเกตชั้นเรียนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยใช้ LessonNote 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A DEVELOPMENT OF STUDENT TEACHERS CLASSROOM OBSERVATION BY USING LESSONNOTE 
รายละเอียด คณิตศาสตร์ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 ตุลาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 670/2562 ลว. 9 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤศจิกายน 2562 Turnitin 17% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 62
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.182/2563 ลว. 21 พ.ค. 2563
F แจ้งผลสอบ 12 มิถุนายน 2563 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2563 เสนอ กก.คณะ 29 ก.ย. 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ศศ.บศ.288/2562 ลว.24 พ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ AN ANALYZING OF STUDENT TEACHERS CLASSROOM OBSERVATION 
ชื่อวารสาร International Journal of Advanced Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Science and Engineering Research Support Society  
ISBN/ISSN 2005-4238   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 June 2020 
ปีที่ 29  ฉบับที่ 11 
เดือน JUNE  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 599-603  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ