2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Development of Mathematics Lesson by Using Dbook Pro. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Advanced Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Science and Engineering Research Support Society 
     ISBN/ISSN 2005-4238 
     ปีที่ 29 
     ฉบับที่ 11 
     เดือน 6
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 566 - 570 
     บทคัดย่อ The purpose of this research was to develop Mathematics Lesson by Using Dbook Pro. The target group was 9th grade students during 2019 academic year which use Lesson Study and Open Approach according to Inprasitha (2011; 2017). The instruments were: 1) 9th Mathematics textbook 2) Voice Recorder 3) Video Recorder 4) Camera. The Lesson Study teams which do Lesson Study weekly cycle comprised of the experts and graduated students. Research conducted under Lesson Study Framework of Inprasitha (2011; 2014; 2017) which consists of 3 steps; (1) planning Mathematics Lesson by using Dbook Pro (2) The use of Mathematics Lesson by using Dbook Pro in the classroom base on Open Approach (3) Reflection of the use Mathematics Lesson by using Dbook Pro in the classroom. Data collection had 2 Lesson Study cycles with 3 classroom. Data analysis was based on Classroom Protocol, Worksheet, Students interview and reflection of the Lesson Study team. The results revealed that : 1) The Lesson Plan with instructional media based on dbook Pro and real object was developed by Lesson Study team that validity because the team consist of the experts and try-out process with Open Approach. Electronics board from dbook Pro can expand importance part and students’ idea more clearly, increase student learning efficiency and teachers could prepare the board before real teaching. (2) the results of student learning based on the focus group interview and observation in classroom showed students’ participate and it caused students positivity perspective with learning mathematics and Learned that Mathematics could Integrate with Arts and physicals education. 
     คำสำคัญ Lesson Study, Open Approach, Dbook Pro 
ผู้เขียน
615050116-2 น.ส. ตติยาภรณ์ โคตรธนู [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0