2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615050116-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ตติยาภรณ์ โคตรธนู ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TATIYAPORN KHOTTHANOO
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Dbook Pro 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LESSON BY USING DBOOK PRO 
รายละเอียด ป.โท คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 733/2562 ลว. 18 พ.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 ธันวาคม 2562 19% ภาคปลาย 62 / ในระบบ ขาด ใบแจ้งผลการสอบเค้าโครง
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 กรกฎาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 239/2563 ลว. 27 มิ.ย. 2563
F แจ้งผลสอบ 9 กรกฎาคม 2563 Good
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 24 สิงหาคม 2563 ยื่นเปลี่ยนชื่อเรื่องผ่านออนนไลน์
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 16 กันยายน 2563 เสนอ กก.คณะ วันที่ 20 ต.ค. 63
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน สอบเข้า ปศ.54/2561 ลว.31พค.2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ศศ.บศ.820/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Development of Mathematics Lesson by Using Dbook Pro. 
ชื่อวารสาร International Journal of Advanced Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Science and Engineering Research Support Society 
ISBN/ISSN 2005-4238  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 June 2020 
ปีที่ 29  ฉบับที่ 11 
เดือน ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 566 - 570  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ