2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พฤติกรรมของปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตทินัม/ไททาเนียมไดออกไซด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันภายใต้รังสียูวี 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636 
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันเป็นกระบวนการที่สามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากปริมาณ CO2 ที่เพิ่มขึ้น โลหะแพลตทินัม (Pt) ถูกเจือบนสารกึ่งตัวนำไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ด้วยเทคนิคโฟโตเดปโพซิชันที่ความเข้มข้น 0.1 - 1.0 %wt Pt/TiO2 และนำมาวิเคราะห์คุณลักษณะด้วยเทคนิค X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy (XANES) Transmission Electron Microscope (TEM) และ UV-visible diffuse reflectance spectra (UV-DRs) ประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์ถูกทดสอบภายใต้การฉายรังสียูวีในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะในเฟสของเหลว โดยพบเมทานอลเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หลักของปฏิกิริยา และที่ 0.1 %wt Pt/TiO2 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเกิดผลิตภัณฑ์เมทานอลได้สูงสุด  
     คำสำคัญ โฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์ โฟโตเดปโพสิชัน แพลตทินัม แพลตทินัม/ไทเทเนียมไดออกไซด์ 
ผู้เขียน
615040084-5 น.ส. วรรณา วรรณศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
627040009-4 น.ส. ดาริกา เพิ่มพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
605040086-0 นาย ภาคภูมิ อธิกพันธุ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0