2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627040009-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ดาริกา เพิ่มพร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss DARIKA PERMPORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 44/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกรีดักชันของคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ-สารกึ่งตัวนำภายใต้การฉายแสงยูวี 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ENHANCEMENT OF PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF CO2 OVER METAL-SEMICONDUCTOR HETEROJUNCTION UNDER UV LIGHT IRRADIATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 291/2563 ลว.10 เมษายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 พฤษภาคม 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 292/2563 ลว.10 เมษายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 2 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมของปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตทินัม/ไททาเนียมไดออกไซด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันภายใต้รังสียูวี 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 เมษายน 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยา แพลตินัม-ไทเทเนียมไดออกไซด์และนิกเกิล-ไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้การฉายแสงยูวี CO2 Photocatalytic Reduction to Solar Fuels Over Platinum/TiO2 and Nickel/TiO2 Heterojunction Under UV Light Irradiation  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 เมษายน 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ