2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627040009-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ดาริกา เพิ่มพร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss DARIKA PERMPORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกรีดักชันของคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ-สารกึ่งตัวนำภายใต้การฉายแสงยูวี 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ENHANCEMENT OF PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF CO2 OVER METAL-SEMICONDUCTOR HETEROJUNCTION UNDER UV LIGHT IRRADIATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 291/2563 ลว.10 เมษายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 พฤษภาคม 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 292/2563 ลว.10 เมษายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 2 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-