2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยา แพลตินัม-ไทเทเนียมไดออกไซด์และนิกเกิล-ไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้การฉายแสงยูวี CO2 Photocatalytic Reduction to Solar Fuels Over Platinum/TiO2 and Nickel/TiO2 Heterojunction Under UV Light Irradiation  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636 
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์เป็นการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนด้วยปฏิกิริยารีดักชัน โดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงโลหะ-ไทเทเนียมไดออกไซด์ในเฟสอะนาเทส (0.04 โมล% M/TiO2, M=Pt และ Ni) Pt และ Ni ถูกเจือบน TiO2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาด้วยเทคนิคโฟโตเดปโฟสิชัน ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์คุณลักษณะด้วยเทคนิค X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy (XANES) Transmission Electron Microscope (TEM) และ UV-visible diffuse reflectance spectra (UV-DRs) และทำปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของเหลวภายใต้รังสียูวีเอเป็นแหล่งกำเนิดแสงให้ปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาคือ เมทานอล จากผลการทดลองพบว่ากรณีที่มีโลหะบน TiO2 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์  
     คำสำคัญ โฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์ โฟโตเดปโฟสิชัน โลหะ/ไทเทเนียมไดออกไซด์ 
ผู้เขียน
615040082-9 นาย เจษฎากร วิลามาตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
627040009-4 น.ส. ดาริกา เพิ่มพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
605040086-0 นาย ภาคภูมิ อธิกพันธุ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0