2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040082-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เจษฎากร วิลามาตย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JETSADAKORN WILAMAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 53/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) กระบวนการเกิดปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันของคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงโลหะ-ไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้การฉายแสงยูวี: การจัดเรียงพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PHOTOCATALYSIS REDUCTION OF CO2 OVER METAL/TIO2 HETEROJUNCTION UNDER UV LIGHT IRRADIATION: ENERGY BAND ALIGNMENT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 655/2562 ลว. 19 สิงหาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 สิงหาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 5 กันยายน 2562 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 327/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ 27 พฤษภาคม 2563 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ (Checking)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย คำสั่งคณะฯที่ 81/2562 ลว. 11 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยา แพลตินัม-ไทเทเนียมไดออกไซด์และนิกเกิล-ไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้การฉายแสงยูวี CO2 Photocatalytic Reduction to Solar Fuels Over Platinum/TiO2 and Nickel/TiO2 Heterojunction Under UV Light Irradiation  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 เมษายน 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ