2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 39283   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Rattabal Khunphonoi 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615040084-5  น.ส. วรรณา วรรณศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 82/2562 ลว. 11 มกราคม 2562  
627040009-4  น.ส. ดาริกา เพิ่มพร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
627040042-6  น.ส. ชุลีรัตน์ พรมเหลา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 160/2563 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Role of Zeolite-Supported Nanoscale Zero-Valent Iron in Selenate Removal 
ชื่อวารสาร Water Air Soil Pollut 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร An International Journal of Environmental Pollution 
ISBN/ISSN 11270-020-04587  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 April 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ Volume 231, Issue 5 
เดือน พฤษภาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1-12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมของปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตทินัม/ไททาเนียมไดออกไซด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันภายใต้รังสียูวี 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 เมษายน 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยา แพลตินัม-ไทเทเนียมไดออกไซด์และนิกเกิล-ไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้การฉายแสงยูวี CO2 Photocatalytic Reduction to Solar Fuels Over Platinum/TiO2 and Nickel/TiO2 Heterojunction Under UV Light Irradiation  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 เมษายน 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ