2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040084-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรรณา วรรณศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WANNA WANNASEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 53/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยา Pt เจือบน TiO2 และ ZnO ภายใต้รังสียูวี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF CO2 OVER PT DOPED ON TIO2 AND ZNO UNDER UV LIGHT IRRDIATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ตุลาคม 2562 คำสั่งที่ 855/2562 ลว.11 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 14 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 341/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ 27 พฤษภาคม 2563 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ (Checking)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย คำสั่งคณะฯที่ 82/2562 ลว. 11 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พฤติกรรมของปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตทินัม/ไททาเนียมไดออกไซด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันภายใต้รังสียูวี 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 เมษายน 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ