2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซไอเสียจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันยางนาเป็นเชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับน้ามันดีเซล 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ ุ6 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 69-80 
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ศึกษาไอเสียที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตร 4 จังหวะ 1 สูบ ที่ใช้น้ามันดีเซลและน้ามันยางนา B40 เป็นเชื้อเพลิง การทดสอบทาการเปรียบเทียบและประเมินก๊าซไอเสียโดยการเดินเครื่องยนต์ 2 เครื่องที่ใส่ภาระคงที่เท่ากัน ในสถานที่จริง ต่อเนื่อง 300 ชั่วโมง ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 1,400 รอบต่อนาที พบว่า อุณหภูมิก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามัน B40 โดยเฉลี่ยสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันดีเซล 8.3 ◦C การปล่อยก๊าซ CO, CO2, และ O2 ของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันยางนา B40 มีค่าใกล้เคียงเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันดีเซล การปล่อยก๊าซ NO และ NOx ของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามัน B40 มีค่าเฉลี่ย 189.87 ppm ซึ่งสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันดีเซล 48.13 ppm (ไม่สูงกว่าค่ามาตรฐาน) เครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันยางนาปล่อยควันดาสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันดีเซลเฉลี่ย 2% จากผลการทดสอบทั้งหมดบ่งชี้ว่าน้ามัน B40 สามารถใช้ทดแทนน้ามันดีเซลได้ 
     คำสำคัญ น้ามันยางนา ก๊าซไอเสีย เครื่องยนต์ดีเซล ต้นยางนา 
ผู้เขียน
577040033-2 นาย สหัสวรรษ ภูจีระ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567040044-6 นาย กฤษฎางค์ เสนาวงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
605040001-4 นาย โชคชัย ซุยอุ้ย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0