2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 577040033-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สหัสวรรษ ภูจีระ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAHASSAWAS POOCHEERA
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การทดสอบการสึกหรอของเครื่องยนต์จากการใช้น้ามันยางนา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE WEAR TESTING OF THE ENGINE BY USING YANG-NA OIL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 มกราคม 2559 คำสั่งคณะที่ 1147/2558 ลว. 18 ธันวาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มกราคม 2559 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 21 มกราคม 2559 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะที่ 906/2562 ลว. 4 พฤศจิกายน 2562
F แจ้งผลสอบ 22 พฤศจิกายน 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 ธันวาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฉัตรชัย เบญจปิยะพร คำสั่งคณะฯที่ 786/2557 ลว. 11 ก.ย. 57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สมพร เกษแก้ว คำสั่งคณะฯที่ 786/2557 ลว. 11 ก.ย. 57
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Performance and emission characteristics of the diesel engine fueled by Yang oleoresin blended diesel fuel 
ชื่อวารสาร Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor and Francis Group 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 August 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบวิธีการเก็บน ้ามันยางนาและการก้าจัดสารเหนียวในน้ำมันยางเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติด้านเชื อเพลิง 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 สิงหาคม 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน lสิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 9-23  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซไอเสียจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันยางนาเป็นเชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับน้ามันดีเซล 
ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 เมษายน 2563 
ปีที่ ุ6  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 69-80  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การประเมินการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันยางนาเป็นเชื้อเพลิง โดยการวิเคราะห์จากน้ามันหล่อลื่นและไส้กรองน้ามันเชื้อเพลิง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 ถึง 10 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 27-40  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper