2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Development of Simulation Learning Environment Model to Enhance Ill-Structured Problem Solving for Engineering Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กันยายน 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Educational Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 
     ถึง 13 กันยายน 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher Srisawasdi, N. et al. 
     บทคัดย่อ Nowadays, the technology is rapidly changing which impact our present life and the near future. The complex problems will be found everywhere, especially in the field of engineering. Consequently, the problem solving skill is one of the most important skills for engineer in the 21st century. Therefore, educators need to prepare students for the future. Thus, the purposes of this research were develop and assess simulation learning environment model to enhance ill-structured problem solving for engineering students. The target group of this study consisted of 3 experts for evaluating the quality of model. The research instruments for data collection consisted of simulation learning environment model and model assessment form. The survey research was employed to this study. Then, the data were analyzed by using analytic description, interpretation and summarization. The results of study revealed that the simulation learning environment model consisted of theoretical and designing framework. Furthermore, there were 7 elements in this model as follows 1) Simulation problem base, 2) Resource 3) Cognitive tools, 4) Scaffolding, 5) Enhancing problem solving, 6) Collaboration, and 7) Coaching. The result of the model assessment revealed that the elements and function of the model were in accordance with the principles and theories which may help engineering students to construct the knowledge and enhance ill-structured problem solving skill. 
ผู้เขียน
607050019-3 นาย ธวัช ธรรมบุตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0