2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าความหนาแน่นแห้งของวัสดุชนิดต่างๆ จากการอ่านค่าโดยเครื่องมือวัดนิวเคลียร์เกจในงานก่อสร้างทางหลวง 
Date of Acceptance 6 November 2020 
Journal
     Title of Journal วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
     Standard TCI 
     Institute of Journal วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) 
     ISBN/ISSN  
     Volume 32 
     Issue
     Month เมษายน-มิถุนายน
     Year of Publication 2021 
     Page  
     Abstract บทความนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการอ่านค่าความหนาแน่นแห้งจากเครื่องนิวเคลียร์เกจในงานก่อสร้างทางหลวงบนวัสดุชั้นโครงสร้างทาง 3 ชนิด คือ ดินถมคันทาง, ลูกรังรองพื้นทางและหินคลุกพื้นทาง โดยการอ่านค่าด้วยวิธีนิวเคลียร์แบบกระเจิงกลับและแบบส่งผ่านโดยตรง มีการอ่านค่าที่ระยะเวลา 15 วินาที, 1 นาทีและ 4 นาที เพื่อศึกษาว่าเวลาอ่านค่าช้าเร็วมีผลต่อความถูกต้องหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับการหาความหนาแน่นแห้งด้วยวิธีแทนที่ด้วยทราย สำหรับวัสดุชั้นโครงสร้างทางทั้งสามชนิดจะทำการทดสอบจำนวนชั้นละ 60 จุดทดสอบ รวมทั้งสิ้น 180 จุดทดสอบ จากการทดสอบพบว่าค่าความหนาแน่นแห้งที่อ่านได้จาก เครื่องนิวเคลียร์เกจมีแนวโน้มให้ค่ามากกว่าค่าที่ได้จากวิธีแทนที่ด้วยทรายเหมือนกันในชั้นโครงสร้างทางทั้ง 3 ชนิด ส่วนระยะเวลาในการอ่านช้าเร็วไม่มีผลต่อค่าที่อ่านได้จากเครื่อง ส่วนขนาดคละของมวลรวมหรือขนาดของวัสดุมีผลต่อการอ่านค่าจากเครื่องนิวเคลียร์เกจ จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านค่าจากเครื่องมือนิวเคลียร์เกจและวิธีแทนที่ด้วยทรายมีความสัมพันธ์เชิงเส้น และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงมีความมั่นใจในความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ หากจะนำเครื่องมือนิวเคลียร์เกจมาใช้งานจำเป็นต้องมีการสอบเทียบกับวิธีแทนที่ด้วยทรายก่อน พบข้อได้เปรียบของเครื่องมือนี้ที่เหนือกว่าการทดสอบด้วยวิธีแทนที่ด้วยทรายคือเรื่องระยะเวลาการทดสอบที่รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับการก่อสร้างในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วที่ต้องมาพร้อมกับคุณภาพ  
     Keyword ดินถมคันทาง, ลูกรังรองพื้นทาง, หินคลุกพื้นทาง, ความแน่นในสนาม, เครื่องนิวเคลียร์เกจ, วิธีแทนที่ด้วยทราย 
Author
615040061-7 Mr. SARAWUT MODEE [Main Author]
Engineering Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0