2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดสมรรถนะครูมืออาชีพในยุค 4.0 สำหรับนักศึกษาครู 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ออนไลน์ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2564 
     ถึง 25 มีนาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 22 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 826-838 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะครูมืออาชีพในยุค 4.0 สำหรับนักศึกษาครู และ 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดสมรรถนะครูมืออาชีพในยุค 4.0 สำหรับนักศึกษาครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 80 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบบันทึกผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและแบบวัดสมรรถนะครูมืออาชีพในยุค 4.0 สำหรับนักศึกษาครู ผลการวิจัยพบว่าผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะครูมืออาชีพในยุค 4.0 สำหรับนักศึกษาครูมี 3 ด้าน คือ ความรู้ความคิด ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะ โดยผลการพัฒนาแบบวัดพบว่าได้แบบวัดสมรรถนะ 2 ชนิดได้แก่ แบบวัดมาตรประมาณค่า 7 ระดับ จำนวน 56 ข้อ และแบบวัดสถานการณ์ 7 ตัวเลือกจำนวน 28 ข้อ โดยแบบวัดสมรรถนะมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .947 และ .887 ตามลำดับ ในขณะที่ค่าอำนาจจำแนกของแบบวัดทั้งสองมีค่าระหว่าง .440 - .792 และ .241 - .725 ตามลำดับ  
ผู้เขียน
625050104-0 นาย อนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0