2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ STUDY OF ASSESSMENT TO IMPROVE TEACHING  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Mathematics, National Taiwan Normal University. Taipei, Taiwan 
     สถานที่จัดประชุม Taipei International Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Taipei, Taiwan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 11 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ PP-182 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Assessments are educational activities conducted for the purpose of helping teachers improve their lessons and for the better growth of students (Tachibana, 2007). Assessment of student’s mathematical performance may serve to provide information to different types of recipients; to the individual student, to the teacher and to the system (Niss, 1993). Lack of perspective on curriculum and instruction as a system lead to Inappropriate between teaching, assessment and teaching development in Thailand (Inprasitha, 2015). Therefore, this research aimed to study the results from assessment to improve the teaching by using the Suken test in Level 7 (Knowledge equivalent to grades 5-6). The result showed in measure domain, 18 from 20 examinees can’t convert units to find the volume of objects because they don’t understand concept of volume when they can’t remember formula they can’t find it even if content about volume is in geometry domain. So for teaching development, teachers should not start teaching by giving formula to students but should give opportunity to students to find meaning of volume by themselves and developing meaning to formula.  
ผู้เขียน
577050011-6 น.ส. จิตรลดา ใจกล้า [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0