2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Pre-Service Teacher’ Perspective on Lesson Plan  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13th International Congress on Mathematical Education  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Congress on Mathematical Education 
     สถานที่จัดประชุม Germany 
     จังหวัด/รัฐ ็Hamburg  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 31 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This study was aimed to explore Pre-Service teacher’ perspective about the importance of lesson planning and about knowledge required in lesson planning. Target group was 36 undergraduate students who study in the 4th year, Mathematics Education Program. Data collected by using open-ended questionnaire. 100% of respondents were received from questionnaire distribution. The results were as the following A) Pre-Service teacher’ perspective about lesson plan was a teaching guidelines for teachers (58.33%), lesson plan could support teaching to teach in keeping with the objective (36.11%), lesson plan could support teaching more effective (22.22%), B) Pre-Service teacher’ perspective about knowledge required in lesson plan were as the following; knowledge about national curriculum, standards-based curriculum and indicators (66.67%), knowledge about the subject matter for teaching (63.89%), knowledge about the structure of the lesson plans and how to create lesson plan (38.89%).  
ผู้เขียน
577050019-0 น.ส. อลิษา มูลศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0