2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 577050019-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อลิษา มูลศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ALISA MOONSRI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 113/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การเตรียมบริบทด้านบัณฑิตศึกษาสำหรับการนำ “การศึกษาชั้นเรียน” มาใช้ในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) PREPARING CONTEXT FOR GRADUATE STUDENTS TO IMPLEMENT “LESSON STUDY” IN THAILAND 
รายละเอียด คณิตฯ 2.1 ภาคปกติ / / หมายเหตุ : เข้า ศษ. ต้น 57 ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (6ปี) ภาคปลาย 62 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 ตุลาคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.785/2559 ลว. 20ตุลาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่าน S ภาคต้น/2559 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2560
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 27 กันยายน 2561 ผ่น (ตาม ปศ.บว.มข. ฉ.113/2561 ลว.27 ก.ย.2561)
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 167/2562 ลว. 14 ก.พ. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 16 มีนาคม 2562 Turnitin 11%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 เมษายน 2563 คำสั่ง ที่ บศ.061/2563 ลว. 1 เม.ย.2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 27 พฤษภาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.147/2563 ลว.1 พ.ค. 2563
F แจ้งผลสอบ 4 มิถุนายน 2563 Pass
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2563 เสนอ กก.คณะ 15 มิ.ย. 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นศ.ยื่นขอเปลี่ยน จาก เกียรติ เป็น ไมตรี เมื่อ 9 ส.ค.60
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ศศ.บศ. 590/2561 ลว. 19 ก.ย. 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Core Values of Graduate Students in the Context of Lesson Study Process 
ชื่อวารสาร International Educational Research (IER) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IDEAS SPREAD 
ISBN/ISSN 2576-3059 (Print), 2576-3067 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 May 2021 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มิถุนายน  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การเตรียมบริบทด้านบัณฑิตศึกษาสำหรับการนำ “การศึกษาชั้นเรียน” มาใช้ในประเทศไทย PREPARING CONTEXT FOR GRADUATE STUDENTS TO IMPLEMENT “LESSON STUDY” IN THAILAND  
ชื่อวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ISBN/ISSN 2ุ651-0820 (Print), 2539-5777 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 พฤษภาคม 2564 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Pre-Service Teacher’ Perspective on Lesson Plan  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม 13th International Congress on Mathematical Education  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Congress on Mathematical Education 
สถานที่จัดประชุม Germany  จังหวัด/รัฐ ็Hamburg  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Lesson Study and Open Approach: A Case Study of 1st Grade Classroom, Khon Kaen University Demonstration School (International Division) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2560 
ชื่อการประชุม World Association of Lesson Studies (WALS) International Conference 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Association of Lesson Studies (WALS)  
สถานที่จัดประชุม Nagoya University, Japan  จังหวัด/รัฐ Nagoya 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การเตรียมบริบทสำหรับการนำการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า "การศึกษาชั้นเรียน" มาใช้ในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมคณิตศาสตรศึกษา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 32  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อผลงานที่นำเสนอ TEACHERS’ LEARNING IN THE CONTEXT OF LESSON STUDY: A CASE STUDY 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2562 ถึง 12 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the International Group for the Psychology of Mathematics Education 
สถานที่จัดประชุม University of Pretoria  จังหวัด/รัฐ Pretoria, South Africa 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 4-73  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5
ชื่อผลงานที่นำเสนอ STUDENTS' VALUES ABOUT MATHEMATICAL STORIES AND CONNECTIONS IN TERM OF LEARNING MATHEMATICS IN THE CONTEXT OF CLASSROOM USING OPEN APPROACH 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม The 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 41) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 กรกฎาคม 2560 ถึง 22 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the International Group for the Psychology of Mathematics Education 
สถานที่จัดประชุม Singapore  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2-43  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract