2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Physical characteristics and energy content of biomass charcoal powder 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Gazi University 
     ISBN/ISSN 1309-0127 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 158-169 
     บทคัดย่อ The objective of this study is to investigate potential biomass materials for charcoal briquette production by comparing physical properties and energy content. The charcoal powder was obtained from 3 sources. The first group was charcoal from industrial factories which is charcoal from biomass power plant (CBPP). The second group was charcoal from a by-product of agricultural products, consisting of rice husk coal (RHC), coconut-shell coal (CSC), corn cob coal (CCC), cassava stump coal (CStC) and eucalyptus bark coal (EuBC). The third group was charcoal from recycling vegetal coal, consisting of recycling eucalyptus coal (REuC) and recycling assorted wood coal (RAWC). The results showed the physical properties of charcoal powder with an average bulk density of 189.19–563.73 kg/m3 and average angle of repose of 35.05°– 43.21°. The material flowability was ranged between fair to passable flow and free-flowing with average particle size of 0.31–1.29 mm. The static coefficient of friction on the material surface was 0.46–0.66 on mild steel, 0.39–0.57 on stainless steel, 0.45–0.59 on zinc sheet, 0.43–0.61 on galvanized steel, and 0.52–0.66 on rubber. The energy content of charcoal powder revealed the HHV to range from 3,393.78 – 7,303.86 cal/g, the commercial briquettes charcoal range value from 5,205.34 – 5,382.62 cal/g. The results of the physical properties of the charcoal power provide useful data for engineering design. Whilst, the comparison between the commercial briquette charcoal and the biomass charcoal powder shows the potential of biomass as a raw material to produce charcoal briquettes to replace woody biomass, thereby increasing the value of that material. 
     คำสำคัญ Biomass Charcoal, Physical characteristics, Energy content of biomass charcoal, Charcoal briquettes. 
ผู้เขียน
607040030-1 นาย พิศมาส หวังดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0