2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607040030-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พิศมาส หวังดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHISAMAS HWANGDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาอัตราส่วนผสมของผงถ่านชีวมวลเพื่อผลิตถ่านอัดแท่ง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY OF CHARCOAL POWDER MIXTURE RATIO FOR CHARCOAL BRIQUETTES PRODUCTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะฯที่ 851/2562 ลว.10 ตุลาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะฯที่ 852/2562 ลว.10 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 ตุลาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ คำสั่งที่ 45/2561 ลว. 15 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-