2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Brand Innovation, Brand Trust, and Brand Loyalty of E-Marketplace in Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Business, Social Sciences, Economics and Technology 2021 (ICBSET2021)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Academia Network 
     สถานที่จัดประชุม Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กรกฎาคม 2564 
     ถึง 24 กรกฎาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-8 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The study aims to investigate the interrelationship among brand innovation, brand trust, and brand loyalty of E-Marketplace by Quantitative Research Method. The data was collected by online questionnaire from 400 samples in Thailand. Then data were analyzed by using Structural Equation Modeling (SEM). The result showed that brand innovation directly influences brand trust and indirect influence on brand loyalty through brand trust. 
ผู้เขียน
625210053-1 นาย ปราณต์ พัฒนจักร [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0