2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625210053-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปราณต์ พัฒนจักร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRAN PATTANAJAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การเงิน  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 94/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) นวัตกรรมตราสินค้า ความเชื่อมั่นในตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้าของอีมาร์เก็ตเพลสในประเทศไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Brand Innovation, Brand Trust and Brand Loyalty of E-Marketplace in Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 2 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบ GS form
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มีนาคม 2564 ตามประกาศคณะ ฉบับที่ 49/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 เมษายน 2564 สอบผ่านการสอบครั้งที่ 1
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2564 ตามคำสั่งคณะที่ 110/2564 ลว. 24 พ.ค. 2564
F แจ้งผลสอบ 2 มิถุนายน 2564 สอบผ่าน (Good) ผ่านระบบ GS form
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 153/2563 ลว. 14 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-