2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article ลักษณะทางดนตรีของแตรวงพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง 
Date of Acceptance 17 September 2021 
Journal
     Title of Journal วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน 
     Standard TCI 
     Institute of Journal มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     ISBN/ISSN ISSN 1906-7682 (Print) ISSN 2651-2114 (Online) 
     Volume 12  
     Issue
     Month กรกฎาคม-ธันวาคม
     Year of Publication 2021 
     Page  
     Abstract บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางดนตรีของแตรวงพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการปรับตัวของแตรวงพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง โดยกำหนดขอบเขตของวงดนตรีเป้าหมายที่มีอายุการก่อตั้ง ไม่น้อยกว่า 40 ปี เพื่อให้ได้ค่าคงที่ของลักษณะทางดนตรี จังหวัดละ 1 วง รวมเป็น 9 วง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามและการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาลักษณะทางดนตรีในหัวข้อ จังหวะ ทำนอง การประสานเสียง สีสันของเพลง และคีตลักษณ์ พบว่าลักษณะทางดนตรี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 บรรเลงเพลงมาร์ช เพลงรำวง เพลงลูกทุ่ง เพลงพื้นบ้าน และเพลงไทย ลักษณะการรับงานบวชนาคกับงานศพ คือแตรวงพื้นบ้านจังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งแตรวงพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะทางดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะคือการนำแคนเข้ามาผสมกับแตรวงพื้นบ้าน กลุ่มที่ 2 มีลักษณะทางดนตรีที่บรรเลงเพลงไทยเพียงอย่างเดียว รับเฉพาะงานศพเท่านั้น คือแตรวงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งความพิเศษที่เกิดจากลักษณะทางดนตรีของจังหวัดอุทัยธานี พบมีการประสานเสียงระหว่างเครื่องดนตรีมากที่สุด เนื่องจากมีการนำโน้ตสากลเข้ามาใช้ พร้อมกันนี้ได้นำระนาดเอกเข้ามาผสมวงด้วย โดยการนำเครื่องดนตรีไทยเข้ามาผสมทำให้เกิดลักษณะทางดนตรีที่มีจังหวะ ทำนอง สีสันของเพลง และคีตลักษณ์แบบเพลงไทยเดิม ลักษณะทางดนตรีที่พบนี้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มแตรวงพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง นำเครื่องดนตรีไทยมาผสมวงมากขึ้น เป็นผลมาจากความนิยมเครื่องแห่ที่ทันสมัย เช่นรถแห่ ที่มีเครื่องดนตรีวงสตริง กีต้าร์ เบส กลองชุด เข้ามามีบทบาทสำหรับการแห่นาคมากขึ้น จึงทำให้แตรวงพื้นบ้านต้องปรับเปลี่ยนลักษณะทางดนตรีเพื่อตอบรับความต้องการทางสังคมมากขึ้น 
     Keyword แตรวงพื้นบ้าน ภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะทางดนตรี 
Author
617220038-4 Mr. TEERAPONG TUP-AT [Main Author]
Fine and Applied Arts Doctoral Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0